BRC международният стандарт за опаковане и опаковъчни материали

BRCGS за опаковане и опаковъчни материали е приложим предимно за опаковки, които влизат в пряк контакт с хранителните продукти и задължава производителите да прилагат системи за контрол, осигурявайки безопасност за потребителите.

Основна цел на този стандарт е осигуряване на обща основа за оценка на компаниите, които доставят опаковки за хранителни продукти на търговците на дребно. Освен това, той предоставя единен общ стандарт и протокол, който би позволил извършването на външна оценка от компетентна и независима трета страна.

Има значителни ползи от сертификацията по BRC Global Standart за опаковане и опаковъчни материали. Той помага да се намалят или премахнат множество оценки и носи допълнителни ползи като ограничаване или отпадане на свързаните с бизнеса документи и разходи. Този стандарт ще ви даде конкурентно предимство пред другите фирми, като демонстрира Вашата компетентност по отношение на качеството, хигиената и безопасността на храните. Това Ви дава възможност да разширите бизнеса си и да търсите нови пазари, където сертифицирането по този стандарт е задължително условие.

Допълнителните предимства включват:

  • Водещ стандарт за опаковки с повече от 3500 сертифицирани фирми в световен мащаб
  • Намалени разходи – непрекъснато подобряване на системите за качество, хигиена и безопасност на продуктите, което води до повишена ефективност
  • Единна програма за проверка, позволяваща редовно докладване на търговците на храни и други страни, както е договорено
  • Редовните посещения за надзор помагат да се гарантира постоянно подобряване на системата за качество, хигиена и безопасност на продуктите.