BRC Стандарти

BRC стандартите гарантират стандартизацията на оперативните критерии за качество и безопасност и че производителите отговарят на законовите изисквания и осигуряват защита на крайния потребител. Сертификацията по BRC Global Standards сега често е основно изискване на водещи търговци на дребно, производители и фирми за хранителни услуги.

Обхватът на BRC стандартите е насочен към различни сектори, свързани с храни и потребителски продукти и всички стандарти включват ангажираност на висшето ръководство, оценка на риска, анализ на опасностите, управление на качеството и добри производствени практики.

Certima B.V. предоставя сертификационни одити по следните стандарти:

МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Този стандарт определя критериите за безопасност, качество и експлоатационни критерии, необходими в организацията за производство на храни. Стандартът не се прилага за хранителни продукти, които не са подложени на никакъв процес на преработка в одитирания обект или дейности, свързани с търговия на едро, внос, дистрибуция или съхранение извън прекия контрол на компанията. Този стандарт е признат от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI).

МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ДИСТРИБУЦИЯ

Този стандарт предоставя съществената връзка между гамата от BRC производствени стандарти и крайния потребител и търговците на дребно / фирмите за хранителни услуги.

Стандартът е създаден, за да гарантира най-добрите практики при работа със съхранение и дистрибуция на продукти и насърчава непрекъснатото подобряване на оперативните практики.

МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ПАКЕТИРАНЕ И ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Стандартът на BRC за пакетиране и опаковъчни материали е водещ стандарт, признат от големите търговски вериги и опаковъчни компании по цял свят. Сертификацията по този стандарт показва, че опаковъчните материали отговарят на качеството, законовите и допълнителни изисквания на клиента. Този стандарт е приложим за компании, занимаващи се с производство на опаковъчни материали.

BRC МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА АГЕНТИ И БРОКЕРИ

Този стандарт предоставя рамка за управление на безопасността, качеството и законността на продуктите за предприятията в хранително-вкусовата промишленост, опаковките и потребителските продукти, които купуват, продават или улесняват търговията с продукти, но които не произвеждат, не преработват или съхраняват продукти в собствените си съоръжения и предприятие. Тези компании играят съществена роля в движението и търговията с продукти, осигурявайки критична връзка в тяхната верига на попечителство.

МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ХРАНИ БЕЗ ГЛУТЕН

Досега известна като Програма за безглутеново сертификация (GFCP), Gluten-free сертификатът на BRCGS предоставя на производителите на храни независимо признаване на изискванията за безопасност на храните с алергени. Одобрена от различни организации, свързани с Celiac, тази програма има за цел да отговори на специфичните очаквания на потребителите за продукти, които се заявяват като „безглутенови“, които са от съществено значение за доверието на потребителите.

МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ START!

START! Програмата е разработена, за да допълни Международния стандарт за безопасност на храните. Тъй като сертификацията по стандарта продължава да се развива, важно е да се предоставят възможности за разпознаване и насърчаване на развитието на системи за безопасност на храните в малки фирми, където пълните изисквания на стандарта не винаги могат да бъдат приложени или да добавят стойност, и във фирми, които все още развиват системите си за управление на безопасността на храните.